بانک کارآفرین (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۳۳۵۰ http://www.karafarinbank.ir/ ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک 97
توضیحات
نام سمت
محمدرضا فرزین مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
حمید تهرانفر رییس هیئت مدیره
احمد بهاروندی عضو هیت مدیره
مهدی سیف علیشاهی عضو هیت مدیره

 

مدیران

صورت مالی

Screenshot