زمزم تهران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

نوشابه های گازدار و انرژی زا ، آب معدنی وآبمیوه .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۶۶۰۱۴۶۹۰ http://www.zamzamtehran.com/ تهران- خ آزادي نبش جيحون - شركت زمزم تهران