پالایش نفت لاوان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۱۴۳,۴۲۲
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱-۳۸۱۷۴۱۱۷ http://www.lorc.ir/ lorc.marketing@lorc.ir شیراز
توضیحات
نام سمت
عبدالهادی مطلق

رئیس هیئت مدیره

محمد علی اخباری نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
یونس کریم نژاد عضو هیئت مدیره
حشمت الله رضایی قادیکلا عضو هیئت مدیره
عادل زارعی عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

Untitled

خبر های این شرکت