توزیع دارو پخش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تهیه و تدارک انواع دارو، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی و فروش و توزیع آنها

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۹۰۵۵۵ http://www.dpdcir.com/ تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از وحیدی دستجردی (ظفر) - خيابان بابك بهرامي - شماره 88
توضیحات
نام سمت

محمدرضا مرادی

مدیر عامل

علیرضا برقی

رئیس هیئت مدیره

داوود رضا شفاعت

نایب رئیس هیئت مدیره

علی مقدسی راد

عضو هیئت مدیره

محمدرضا مرادی

عضو هیئت مدیره

فریدون سیامک نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16

خبر های این شرکت