خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

مشاوره، کارشناسی و صدور انواع رشته های بیمه ای از جمله اشخاص، اموال، مسئولیت، مهندسی، آتش سوزی و ارائه نرخ حق بیمه رقابتی و پوشش مناسب

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۰۳۱۲۲ تهران، میدان آرژانتین بلوار بیهقی، خیابان 16 شرقی، پلاک 8
توضیحات
نام سمت

علی صیف زاده

مدیر عامل

فتاح محتشم خانی

رئیس هیئت مدیره

علی صیف زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

جواد بنا زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10