مارگارین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوع اصلي شرکت عبارت است از احداث کارخانه روغنکشي و تصفيه و هيدروژناسيون روغن و مارگارين سازي و تهيه روغن سالاد و نيز تهيه خوراک دام و تأسيس کارخانه پنبه پاک کني و صابون سازي و صادرات و واردات و همچنين اقدام به هرگونه عمليات مجاز تجاري در حدود موضوع شرکت که طبق قوانين مملکتي مجاز شمرده شود.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۳۳۴۱۷۳۹۱ http://www.mmc.ir/ info@Margarine.com تهران - کيلومتر 3 جاده ورامين- شرکت مارگارين
توضیحات
نام سمت

حسين نيکخواه ابيانه

مدیر عامل

احمد هاشمي

رئیس هیئت مدیره

حسين نيکخواه ابيانه

نایب رئیس هیئت مدیره

رامين رضايي

عضو هیئت مدیره

امير رضا امامي آل آقا

عضو هیئت مدیره

قاسم فلاحتي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3

خبر های این شرکت