پاکسان ایروان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸,۰۸۰
خدمات و محصولات

تولید مواد شوینده و بهداشتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۰۳۷۴۱۰۴۳۶۴۷۹ info@bidcim.com جمهوری ارمنستان- شهرک صنعتی ایربونی- کوچه آرین-برت 3 - شماره 7/3
توضیحات
نام سمت

داراب وکیلی

مدیر عامل

احسان بادپا

رئیس هیئت مدیره

داراب وکیلی

نایب رئیس هیئت مدیره

امیر شفیعی

عضو هیئت مدیره

مهدی وهاب پور

عضو هیئت مدیره

حسام الدین جعفری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

22