سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱-۴۲۵۷۵۰۰۰ http://www.tappico.com info@tappico.com تهران خیابان سهرودی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک 101

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 سرمایه گذاری تامین اجتماعی حقوقی 77.45
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
2 آینده سازان رفاه پردیس حقوقی 6.79

مدیران

صورت مالی

Screenshot001