سرمایه گذاری ایران (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۸۵۵۷۰۴۵-۴۳ http://www.iihc.ir/ ایران، تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۲۳
توضیحات
نام سمت
سید علینقی سید خاموشی رئیس هیئت مدیره
علیرضا علائی رحمانی نایب رئیس هیئت مدیره
عباس صمیمی  مدیرعامل و عضوهیئت مدیره
پرویز مقدسی عضو هیئت مدیره
احسان تابش عضوهیئت مدیره
علیرضا کاشف عضوهیئت مدیره
مهدی مظهری عضو هیئت مدیره