داروسازی فارابی

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد دارو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۵۴۰۲۱۴ http://farabipharma.com/ Farabi@farabipharma.ir اصفهان - کيلومتر 15 جاده شيراز
توضیحات
نام پرسنل سمت
محمد نادري عليزاده مدیـرعامـل
منوچهر شکري رئیس هیئت مدیره
محمد نادري عليزاده نایب رئیس هیئت مدیره 
عليرضا جعفري نسب عضو هیئت مدیره
ولي اله حاجي هاشمي عضو هیئت مدیره
علیرضــا خســـروانی عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1

خبر های این شرکت