تولید ژلاتین کپسول ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید پوکه های ژلاتینی کپسول داروئی 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۵۲۷۸۴۰۱ http://www.irancapsule.com info@irancapsule.com تهران، شهرستان شهریار،شهرک اداری بلوار دولت
توضیحات
نام سمت

رامين رمضاني کلمر

مدیر عامل

محمد حسين ملک

رئیس هیئت مدیره

رامين رمضاني کلمر

نایب رئیس هیئت مدیره

داود منصوربخت

عضو هیئت مدیره

محمدرضا رضایی مقدم

عضو هیئت مدیره

حسين حسن نتاج

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

Untitled

خبر های این شرکت