دارویی آترا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۷۰۴۸۱۶ تهران -کیلومتر 9 جاده مخصوص- روبروی پارس خودرو -خیابان شهید محمود پوری -بعد از پل اتوبان
توضیحات
نام سمت

داوود نظریان

مدیر عامل

حمید راشدی

رئیس هیئت مدیره

داوود نظریان

نایب رئیس هیئت مدیره

آرمان صوفی زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7