کلر پارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۲۷,۵۰۰
خدمات و محصولات

توليد كلر و مشتقات آن و سود سوز آور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۱۳۶۳۰۰۶۰۹ http://www.chlorpars.com/ commercial@chlorpars.com تبریز – کیلومتر 20 جاده تبریز ، تهران – ابتدای جاده باسمنج
توضیحات
ابوالفضل باباپور مدیرعامل
ابوالفضل باباپور نایب رییس هیئت مدیره
محمدرضا طاحونی عضو هیئت مدیره 
محمود اسماعیلی  عضو هیئت مدیره
کمال عباسپور طالعی عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16

خبر های این شرکت