پارس دارو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۷۷۷۰۴۰۶۱-۷۰ http://www.parsdarou.ir/ info@parsdarou.ir تهران، فلکه اول تهرانپارس، روبروی خیابان 144 شرقی، پلاک 13
توضیحات
نام پرسنل  سمت
سهیل سهیلی مدیرعامل
محمدرضا روئینی رییس هیئت مدیره
رضا براتی عضو هیئت مدیره
علی صدیقی عضوهیئت مدیره
سهیل سهیلی نایب رییس هیئت مدیره 

 

صورت مالی

Screenshot

خبر های این شرکت