شیمی دارویی داروپخش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید و صادرات دارو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۸۱۱۹۱ http://www.dppcco.com/fa info@dppcco.com تهران، کیلومتر18 اتوبان تهران کرج، خیابان دارو پخش، خیابان طالقانی
توضیحات
نام سمت

امير علامير حور

مدیر عامل

حسن رفعتي

رئیس هیئت مدیره

اسماعيل حريريان

نایب رئیس هیئت مدیره

عبدالعلي رجايي بروجني

عضو هیئت مدیره

امير علامير حور

عضو هیئت مدیره

هاشم اشنه در

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

9

خبر های این شرکت