داروسازی دانا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید دارو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۴۰۶۲۶ http://www.daanapharma.com/ تهران- خیابان قائم مقام فراهانی، رو به روی تهران کلینیک، کوچه ی ششم، پلاک 3
توضیحات
نام سمت

احمد خارزي

مدیر عامل

محمود نجفي عرب

رئیس هیئت مدیره

احمد خارزي

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا فرقاني

عضو هیئت مدیره

مير علي سيد باقري

عضو هیئت مدیره

مهران کرامتي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

3