خوارزمی بندرامام

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۶۵۲۲۵۵۲۳۶۰ بندر امام خميني مجتمع پتروشيمي بندر امام
توضیحات
نام سمت

هیبت اله اعتمادی

مدیر عامل

علی اکبر پروری

رئیس هیئت مدیره

هیبت اله اعتمادی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد سعید اعتباری

عضو هیئت مدیره

شهره شاکری

عضو هیئت مدیره

ناصح سالم پرور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5