آب نیروی بندر امام

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
بندر امام خميني
توضیحات
نام سمت

حسن بلاغی اینانلو

مدیر عامل

ملک عباس غلام زاده علم

رئیس هیئت مدیره

نقی قاسمیان عزیزی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی رضا علی شیری

عضو هیئت مدیره

محمدتقی معینی نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3