بسپاران بندرامام

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
بندر امام خميني- مجتمع پتروشيمي بندر امام
توضیحات
نام سمت

ملک عباس غلامزاده علمبه

مدیر عامل

عبدالرضا نیکوسخن

رئیس هیئت مدیره

ملک عباس غلامزاده علمبه

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود آریاپور

عضو هیئت مدیره

مجاهد جابری هشفجانی

عضو هیئت مدیره

محمد رحیمی پور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17