فرآورش بندرامام

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
ماهشهر- بندرامام خميني(ره)- پتروشيمي بندرامام- شرکت فرآورش بندرامام
توضیحات
نام سمت

مهدی زمانی

مدیر عامل

کامران گنجی

رئیس هیئت مدیره

مهدی زمانی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدحسین پهلوان

عضو هیئت مدیره

عبدالرضا محمدی اسفه

عضو هیئت مدیره

سید محمدصادق فاضل

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18