رادیاتور ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

رادیاتور خودرو ، مبدلهای صنعتی ،  بخاری خودرو، محصولات مرتبط .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۴۹۲۲۴۰۰-۲۸۷۳ http://www.irradiator.com info@irradiator.com تهران - کیلومتر15 جاده قدیم کرج.
توضیحات
نام پرسنل سمت
عليرضا کميزی عضو هیئت مدیره
محمد شيخ الاسلامی رئیس هیئت مدیره
محمود اردکانی نایب رئیس هیئت مدیره
سعيد تهمتن عضو هیئت مدیره
سيد سعيد راد عضو هیئت مدیره

 

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 سرمایه گذاری تدبیر حقوقی 13
2 گروه سایپا (هولدینگ) حقوقی 18
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 سازه گستر سايپا حقوقی 32

صورت مالی

radiator

خبر های این شرکت