سایپا دیزل

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۶۳۵,۷۱۳
خدمات و محصولات

ولوو کمپرسی Fmx ،دانگ فنگ کشنده kx ،کاوه کشنده kt ،ولوو کشنده Fm ،ولوو کشنده Fh ،فوتون باری Foton ،ولوو باری Fm ،کاوه کمپرسی Kd

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۴۱۹۶۷۲۲ http://www.saipadiesel.ir/ info@saipadiesel.com كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج
توضیحات
نام پرسنل سمت
سيد محمود حسينی رئیس هیئت مدیره
فريدون علی مرادی نایب رئیس هیئت مدیره
رسول محمدصادقی عضو هیئت مدیره
بهرام سبزواری عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

دیزل