پارس خودرو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۲,۷۲۰,۴۲۶
خدمات و محصولات

رنو، برلیانس ، جین بی ،  ژنگ ژونیسان .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۴۵۰۴۰۸۹ http://www.parskhodro.ir/ info@parskhodro.ir کیلومتر9 جاده مخصوص کرج-شرکت پارس خودرو
توضیحات
مصطفی مدبر مدیرعامل 
حمیدرضا بهروان رییس هیئت مدیره
علیرضا مصدقی عضو هیئت مدیره
مسعود لولو عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

Untitled

خبر های این شرکت