بانک ملی (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

سپرده‌ها و خدمات ریالی ، تسهیلات و عقود ریالی ، سپرده ها وتسهیلات ارزی .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱-۶۶۷۳۳۸۸۰ https://www.bmi.ir/ pr@bmi.ir خیابان فردوسی – ادارات مركزی بانك ملی
توضیحات
نام پرسنل سمت
محمدرضا حسین زاده مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
برات کریمی عضو هیأت مدیره
غلامرضا پناهی عضو هیأت مدیره
ناصر شاهباز عضو هیأت مدیره
محمود شایان عضو هیات مدیره

 

مدیران

خبر های این شرکت