پتروشیمی زاگرس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۴۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

عبارت است ازاحداث .راه اندازي .بهره برداري کارخانجات صنعتي به منظور توليد .بازاريابي .فروش .صدور محصولات پتروشيمي .ذخيره وصادرات وتبديل کننده مواد پتروشيمي وپتروشيميايي وفرآورده هاي فرعي ومشتقا ت ذيربط آنها وکليه فعاليتهاي توليدي .صنعتي بازرگاني .فني ومهندسي که بطور مستقيم يا غيرمستقيم مربوط به عمليات مذکور ميباشد .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۱۲۱۳۰ http://www.zpcir.com info@zpcir.com تهران -ميدان ونک -خيابان خدامي -پلاک88
توضیحات
نام سمت

محمدرضا ميراحمدي

مدیر عامل

محمدابراهیم یوسف زادگان

رئیس هیئت مدیره

محمد علي زردباني

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود مجيب

عضو هیئت مدیره

افشین بنایی

عضو هیئت مدیره

محمد حسين قائمي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

7