صندوق بازنشستگی کشوری

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

۱- بازنشستگی كاركنان دولت (مشمولين صندوق بازنشستگی کشوری)

۲- حقوق وراث كاركنان و بازنشستگان متوفی دولت (مشمولين صندوق بازنشستگی كشوری)

۳- انتقال سوابق بيمه ای (كسور بازنشستگی) كاركنان دولت به صندوق تامين اجتماعی يا ساير صندوق ها

۴- استرداد كسور خدمات مازاد بر سی سال

۵- استرداد كسور بازنشستگی مشمولين صندوق بازنشستگی

۶- انتقال حق بيمه خدمات غير دولتی (خصوصی) كاركنان دولت به صندوق بازنشستگی كشوری

۷- انتقال حق بيمه ايام خدمت غيررسمی كاركنان دولت به صندوق بازنشستگی كشوری

۸- نحوه وصول اقساط بدهی كاركنان دولت در هنگام تاييديه حقوق بازنشستگی يا وظيفه

دريافت فيش حقوقی

. دريافت حکم حقوقی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۸۹۵۴۴۰۵ http://www.cspf.ir/ info@cspf.ir تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره ۶۱
توضیحات
نام پرسنل سمت
محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق
نعمت الله ایزدی عضوهیئت مدیره
سید غلامرضا هاشمی عضوهیئت مدیره
محمد مهدی انتشاری عضوهیئت مدیره
کمال الدین پیرموذن عضوهیئت مدیره