سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۲۰۴۴۱۰۱ http://www.idro.ir/ info@idro.org تهران، خیابان ولیعصر(عج)، نبش جام جم
توضیحات
نام پرسنل سمت
منصور معظمی معاون وزیر ورئیس هیئت عامل
فرداد دلیری عضو موظف هیئت عامل
منوچهر منطقی عضوغیرموظف هیئت عامل
مهدی بازارگان عضوغیرموظف هیئت عامل

 

شرکت های زیرمجموعه