سرمایه گذاری صبا تامین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۸۷۲۱۲۶۱-۸۸۷۰۷۵۰۱ http://www.sabatamin.ir/ تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ، شماره 14