طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۰۳۷۵۵ https://sapco.com info@sapco.com تهران-کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج
توضیحات
نام سمت

منصور منصوری بیرجندی

مدیر عامل

مصطفی پارسا

رئیس هیئت مدیره

عباس ایل بیگی نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

منصور منصوری بیرجندی

عضو هیئت مدیره

مجتبی استادرحیمی

عضو هیئت مدیره

عادل پیرمحمدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17