شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۲۱۰۹۰۰۰ https://www.ssic.ir
توضیحات
 محمد رضوانی فر مدیرعامل
اکبر ترکان رییس هیات مدیره
محمد رضوانی فر نایب رییس هیات مدیره
محمود ملکوتی خواه عضو هیات مدیره
سید ضیاالدین شجاعی برهان عضو هیات مدیره

 

خبر های این شرکت