آرتاویل تایر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

تولید انواع تایر سواری، کامیونی و کشاورزی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۹۵۰۸۲ http://goldstoneir.com/ info@Goldstoneir.com تهران , خیابان یکم گاندی پلاک 14 ساختمان گروه صنعتی رازی
توضیحات
فرهاد خالقی مدیرعامل
مهدی سعیدی نقی گنجی رییس هیئت مدیره
فرهاد خالقی عضو هیئت مدیره
رامین میزانی عضو هیئت مدیره
هادی ابراهیمی عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

Screenshot

خبر های این شرکت