سرمایه گذاری مسکن الوند

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

احداث واحدهای مسکونی به صورت انبوه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۰۹۸-۸۶-۳۳۶۶۴۰۰۵ https://alvand.maskanco.ir/ arak@hic-iran.com
توضیحات
حمیدرضا زمرد مدیرعامل
اسماعیل عطائی مقدم رییس هیئت مدیره
علیرضا نوربهشت نایب رییس هیئت مدیره
علی رحمتی عضو هیئت مدیره
حمیدرضا زمرد عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

Screenshot

خبر های این شرکت