بانک ایران زمین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۴۸۰۹ - ۰۲۱ info@izmail.ir تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک 187
توضیحات
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل
سید حسن سلطانی فیروز رییس هیات مدیره
عبدالمجید پورسعید عضو هیات مدیره

 

صورت مالی

Screenshot

خبر های این شرکت