اکتشاف معادن و صنایع غدیر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران، خیابان شریعتی روبروی خیابان میرداماد، کوچه نیک پلاک ۳۰ طبقه اول
توضیحات
نام سمت

محمد هاشم زاده

مدیر عامل

محمد خانداداش پورقمی

نایب رییس هیئت مدیره

 سید باقر عابدین نوه سی

عضو هیئت مدیره

محمد هاشم زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11