توسعه خورشیدی مهریز غدیر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۹۱۰۴۱ تهران-خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، خیابان احتشام، پلاک ۱۴، طبقه ۱۰
توضیحات
نام سمت

امیر زینلی درب هنزی

مدیر عامل

محمد مهدی فقیه خراسانی

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا پازوکی

نایب رئیس هیئت مدیره

احمد صادقی سنجانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10