غدیر انرژی لامرد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
یزد- خرمشاه کوچه ۲۳ (شهید ولی رنجبر) بلوار شهید باهنر طبقه چهارم
توضیحات
نام سمت

علی مسعودی کرهرودی

مدیر عامل

عبدالحسین فضل اللهی

رئیس هیئت مدیره

رضا مظاهری

نایب رئیس هیئت مدیره

علی مسعودی کرهرودی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9