توسعه انرژی خورشیدی غدیر قم

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۹۱۰۴۱ تهران -خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی ،خیابان احتشام پلاک ۱۴
توضیحات
نام سمت

شووان دستجردی فراهانی

مدیر عامل

محمدرضا ابراهیمی فینی

رئیس هیئت مدیره

شووان دستجردی فراهانی

نایب رئیس هیئت مدیره

سمیه عابدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8