برق و انرژی خورشیدی غدیر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- خیابان ولیعصر خیابان توانیر خیابان نظامی گنجوی خیابان احتشام پلاک 14 طبقه سوم واحد 10
توضیحات
نام سمت

بهزاد میرزایی

مدیر عامل

عبداله حسن پور درزی

رئیس هیئت مدیره

زهرا شمس

نایب رئیس هیئت مدیره

امیرفضل اللهی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4