تولید برق خوزستان مپنا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توسعه و گسترش پروژه‌های خصوصی نیروگاهی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۴۷۱۱۹۴۱ تهران – بلوار میرداماد – نبش خیابان نفت جنوبی- پلاک ۲۸۲
توضیحات
نام سمت

محمدرضا پناهی

مدیر عامل

خلیل بهبهانی

رئیس هیئت مدیره

اسماعیل محسنی کبیر

نایب رئیس هیئت مدیره

فریدون اصالتی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3