سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷,۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

نیروگاه، تاسیسات آب و پساب و حامل های انرژی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۹۱۰۴۱ http://www.geicgroup.com info@geicgroup.com تهران-خیابان ولیعصر ، خیابان عباسپور (توانیر)خیابان نظامی گنجوی کوچه احتشام پلاک 14
توضیحات
نام سمت

سید فرید الدین معصومی

مدیر عامل

عبدالحسین فضل الهی

رئیس هیئت مدیره

سید فرید الدین معصومی

نایب رئیس هیئت مدیره

عزیزاله رمضانی

عضو هیئت مدیره

محمود تدین

عضو هیئت مدیره

سعید همتی پور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1