فن آوران اعتماد راهبر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۹,۹۹۵
خدمات و محصولات

امنیت فضای مجازی، راهکارهای جامع سازمانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۲۸۶۱۲۰۰ http://raahbartrust.com info@raahbartrust.com تهران، بلوار آفریقا، خیابان سرو، پلاک 6
توضیحات
نام سمت

ایوب حسن پور

مدیر عامل

بهمن احمدپور

رئیس هیئت مدیره

ایوب حسن پور

نایب رئیس هیئت مدیره

عبدالحسین جمالی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8