تام ایران خودرو

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

مهندسی و اجرای طرح های صنعتی و عمرانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۲۰۳۵۲ http://www.tam.co.ir info@tam.co.ir تهران، کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگری
توضیحات
نام سمت

مظفر اعوانی

مدیر عامل

بهزاد اعتمادی

رئیس هیئت مدیره

جلیل زرکش

نایب رئیس هیئت مدیره

مظفر اعوانی

عضو هیئت مدیره

محمدعلی مهدیجو

عضو هیئت مدیره

موسی بهروزی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14