خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران ولیعصر خیابان ولیعصر خیابان قبادیان پلاک 48 طبقه اول واحد غربی
توضیحات
نام سمت

وحید غفاری نیک

مدیر عامل

حسین نظری

رئیس هیئت مدیره

دانیال دیلمیان

نایب رئیس هیئت مدیره

وحید غفاری نیک

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3