توسعه تیتانیوم ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۷
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران داودیه خیابان دکتر علی شریعتی خیابان نیک پلاک 30 طبقه سوم
توضیحات
نام سمت

علی زمانیان

مدیر عامل

بهرام شهیدی

رئیس هیئت مدیره

امیرپرویز مهرانی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی زمانیان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

20