تخته شهید دکتر باهنر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۰۶۷۲۰ http://bahonarwood.ir info@bahonarwood.com تهران، خیابان طالقانی بین مفتح وملک الشعراء بهار پلاک 180 طبقه پنجم.
توضیحات
نام سمت

کاظم امانی قدیم

مدیر عامل

ناصر بیک زاده مرزبانی

رئیس هیئت مدیره

کاظم امانی قدیم

نایب رئیس هیئت مدیره

غلامحسین کشاورز

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19