توسعه صنایع و معادن ماهان مس کرمان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۷,۵۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- سیزده آبان کوچه شهید حمید گودرزی خیابان شهید محمود کریمشاهیان پلاک 120 طبقه همکف کدپستی 1766674351
توضیحات
نام سمت

مجید هاتف وحید

مدیر عامل

عطاءاله شمس الدینی لری

رئیس هیئت مدیره

علیرضا غفوری راینی

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید هاتف وحید

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13