تولید روی ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۱۴,۶۰۰
خدمات و محصولات

مجری احداث کارخانه تسویه خاک سولفوره روی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۴۳۳۴۲۳۰۰۰ زنجان اعتمادیه – نبش خیابان ششم شرقی پلاک 1
توضیحات
نام سمت

مهدی غریبلو

مدیر عامل

علیرضا پور ابوالفتح هشترودی

رئیس هیئت مدیره

اسحق رزاقی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی غریبلو

عضو هیئت مدیره

علیرضا سربندی

عضو هیئت مدیره

رامتین قسمتی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16