ذوب روی بافق

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۵۳,۱۹۹
خدمات و محصولات

توليد شمش روي SHG

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۴۲۴۶۴۵ http://www.bzsc.ir تهران-خیابان مطهری-خیابان ترکمنستان-پلاک 15-واحد 1- طبقه 1
توضیحات
نام سمت

حبیب الله حاجی زاده

مدیر عامل

حبیب الله حاجی زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15