ترانسفورماتور توزیع زنگان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید انواع ترانسفورماتورهای تولید انبوه و سفارشی (روغنی و خشک)

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۴۳۳۷۹۱۱۱۷ http://www.ttzco.com info@ttzco.com زنجان٬ کیلومتر ۴ جاده زنجان-تهران
توضیحات
نام سمت

مجتبی شمسی

مدیر عامل

یعقوب کارگرزاده

رئیس هیئت مدیره

کریم میرعلی خانی

نایب رئیس هیئت مدیره

حمید کاظمی

عضو هیئت مدیره

محمد کولایی

عضو هیئت مدیره

سعید تقی لو

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14