بازرگانی ایران ترانسفو

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بازاریابی و فروش محصولات برقی و صادرات محصولات داخلی، ارائـه دهنده خدمات مـهندسی مـورد نـیـاز صنـعت برق به‌ویژه در حوزه ترانسفورماتور در داخـل و خـارج از كـشـور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۲۳۳۳۷ http://www.itc-co.com info@itc-co.com تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – خیابان سوم ( شـهیـد امـیر جـهانبخش ) – پلاك ۲۳ – شـركت بـازرگـانی ایـران تـرانـسـفـو
توضیحات
نام سمت

سعید تقیلو

مدیر عامل

داود عباسی

رئیس هیئت مدیره

بهزاد ظهیری

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود ثالثی

عضو هیئت مدیره

مهدی مومنی طاهری

عضو هیئت مدیره

امیرعباس حسینی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13